Prof. univ. dr. Răzvan George Rîpeanu

1813
   
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • 21.02.1964
  • Ingineria Petrolului, Minelor şi Geonomiei
  

 EXPERIENȚA PROFESIONALĂ: Răzvan George Rîpeanu s-a, născut pe 21februarie 1964 în București, este absolvent al Facultății de Utilaje și Tehnologii Petroliere din cadrul Institutului de Petrol şi Gaze din Ploiești, actuala Universitate Petrol-Gaze din Ploiești, promoția 1988. A primit repartiție dublă, la Institutul de Petrol și Gaze și la Întreprinderea UPETROM – 1 Mai din Ploiești pentru efectuarea stagiului în producție. În anul 1992, a revenit în universitate, prin concurs, ca asistent în cadrul Catedrei Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier, actualul Departament de Inginerie Mecanică, unde lucrează și în prezent. A parcurs toate treptele specifice carierei universitare, dobândind în anul 2013 gradul didactic de profesor universitar. Pe plan științific în 2003 obține titlul de doctor inginer cu distincția Cum Laudae, în domeniul de doctorat inginerie mecanică, iar din 2016, după obținerea atestatului de abilitare devine conducător de doctorat, având, până în prezent, 6 doctoranzi aflați ĩn conducerea sa ce au fost validați CNATDCU și au obținut titlul științific de doctor inginer.

Activitatea managerială cuprinde funcția de Prorector responsabil cu managementul calității și Director temporar CSUD al IOSUD-UPG, între 20.03.2020 – 30.09.2021 și din 09.03.2023 ocupă, prin concurs, funcția de Director CSUD al IOSUD-UPG. Din 20 iulie 2020 este membru asociat al Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR), secția Ingineria Petrolului Minelor si Geonomiei. În paralel cu activitățile didactice realizează o bogată activitate de cercetare științifică în domeniul tribologiei, coroziunii, tehnologiilor de fabricație, metodelor de creștere a durabilității pieselor, verificării stării tehnice a echipamentelor petroliere și pentru transportul și depozitarea produselor petroliere, transportul și distribuția gazelor naturale. În ceea ce privește activitatea publicistică, este autorul unic sau coautorul a 8 cărți de specialitate publicate în edituri naționale, recunoscute CNCSIS, autor sau coautor la peste 150 de articole publicate în reviste de specialitate și în volumele manifestărilor științifice din țarăși din străinătate, dintre care 41 indexate WOS(Clarivate-Thomson Reuters) și 56 SCOPUS, de asemenea este coautor la 3 brevete de invenție și 6 cereri de brevete de invenție.

În ceea ce privește activitatea de cercetare pe bază de contract, se consemnează realizarea de 81 contracte de cercetare științifică sau granturi, dintre care la 21 în calitate de director.Este autor sau coautor la realizarea a 3 normative, 2 aprobate ANRE pentru Petrom, Transgaz și E.ON. Din 2018-prezent, este responsabil din partea UPG la programul internațional CEEPUS CIII-BG-0703-06-1718 – “Modern Trends in Educationand Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality and Tribology”. A fost Președintele Asociației Române de Tribologie (ART) între 2014-2018, iar din 2018 și în prezent este Vice-Președinte, între 2017-2021 a fost Vice-Președinte al Asociației Balcanice de Tribologie (BTA), membru in comisia 17 de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Robotică a CNATDCU (2018-2020), membru in comitetul științific al conferințelor internaționale Bultrib’ 24, 16, 15, 13, 12, Balkantrib’17, 20, 24, Serbiatrib’15, 23, Rotrib’19, 24, Vice-Președinte comitet de organizare și membru comitet științific al conferinței internaționale Balkantrib’14, Vice-Președinte al conferinței internaționale Rotrib’16 etc. Din 2022 este membru în comisia științifică de acordare a premiilor pentru teze de doctorat, „Gheorghe Vasilca” a INCAS “Elie Carafoli” București. Este membru în comitetul științific la 4 Reviste (Journal of the Balkan Tribological Association, Proceedings on Engineering Sciences, Tribologyand Materials ṣi Buletinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Seria Tehnică), recenzor la 12 reviste (6 WOS, 6 BDI) și la 20 de conferințe (10 WOS și 10 BDI). A fost membru în comisii de concurs pentru abilitare, profesor universitar, doctorat (Politehnica Bucuresti, Dunărea de Jos din Galați, Gheorghe Asachi din Iasi, Universitatea Valahia din Târgoviște etc.).Totodată, este membru al următoarelor societăți științifice și asociații profesionale: Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), Society of Petroleum Engineers (SPE),Vice-Președinte al Asociației Române de Tribologie (ART), membru fondator al Asociației Naționale a Inginerilor de Coroziune.