Prof.univ.emerit dr.ing. Delia-Maria Perju

2154
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie chimică
  •  09 septembrie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Delia Maria Perju: n. 09 septembrie 1940, Hunedoara. A absolvit Şcoala Medie nr. 2 (actualul Liceu ,,Andrei Mureşanu”) din Dej, în anul 1957, iar în anul 1962 Facultatea de Chimie Industrială din Institutul Politehnic Timişoara, specializarea Materiale de Construcţii. A susţinut teza de doctorat în anul 1977, la Institutul Politehnic ,,Gh. Asachi” din Iaşi sub conducerea ştiinţifică a prof. em. ing. Ioan Curievici, obţinând titlul de doctor inginer în specialitatea ,,Automatizarea proceselor chimice” (actualizată Inginerie Chimică).

Cariera profesională și didactică: A ocupat prin concurs următoarele funcții didactice: 1962-1965 preparator; 1965-1978 asistent universitar titular; 1978-1990 șef lucrări titular; 1990-1993 conferențiar universitar titular; 1993-2008 profesor universitar titular; 2008-2014 profesor consultant conducător de doctorat; 2014 – prezent profesor universitar, conducător de doctorat. Domenii de competență: Automatizarea proceselor chimice; Optimizarea proceselor chimice; Modelarea analogică și numerică a proceselor; Tehnica de măsurare a parametrilor; Controlul și conducerea optimală a unor instalații de cercetare și de fabricație din industria chimică, a celor adiacente și din ingineria mediului. Începând din anul 1994, a condus 21 de teze de doctorat în domeniul „Inginerie Chimică”, care au primit girul CNATDCU, precum și o teză susținută în 27.11.2023, ce urmează a fi trimisă spre aprobare la Ministerul Educației. A ocupat următoarele funcții administrative: Membru în „Comisia de Chimie, Inginerie Chimică și Știința Materialelor” a CNATDCU al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului din România (1999 – 2006); Prodecan al Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din Timișoara (1992 – 1995), Decan al aceleiași facultăți (2000 – 2004); Șef de catedră (2004 – 2006), Membru în Consiliul Profesoral al Facultății (1990 – 2008); Membru în Senatul Universității Politehnica Timișoara (1992 – 2008).

Activitatea de cercetare: Direcțiile de cercetare abordate sunt: Tehnici de măsurare a unor parametri fizico-chimici specifici industriei chimice; Automatizarea și optimizarea instalațiilor de laborator și de mic tonaj cu ajutorul echipamentelor pneumatice de joasă presiune; Simularea și modelarea unor procese chimice; Conducerea optimală a unor instalații chimice; Utilizarea rețelelor neurale în chimie și inginerie chimică; Modele matematice statistice experimentale pentru caracterizarea fenomenelor și proceselor fizico-chimice în tehnologiile chimice.

A elaborat în calitate de autor sau coautor următoarele publicații științifice, granturi, contracte de cercetare, brevete de invenție: Tratate, manuale, cursuri, îndrumătoare de laborator: 20; Lucrări publicate în reviste de specialitate din străinătate: 12; Articole publicate în reviste de specialitate românești cu circulație internațională: 22; Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice din străinătate: 24; Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale organizate în România: 8; Articole publicate în reviste de specialitate din țară: 74; Lucrări publicate în volumele unor manifestări științifice locale și naționale: 62; Brevete de invenție: 2;  Certificate de inventator: 16; Granturi de cercetare – dezvoltare naționale (MEC): 1 tip D- colaborator, 10 tip A- director; Granturi /contracte de cercetare-dezvoltare – contracte directe cu terți: responsabil temă – 27,  colaborator – 21; Proiecte, contracte și protocoale de colaborări internaționale: 9;

Total lucrări publicate: 222. Total granturi: 68.

Este membru al mai multor organizaţii profesional ştiinţifice: Societatea de Chimie din România, Societatea de Inginerie Chimică din România, Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR).

Realizări și Contribuții: A elaborat bazele teoretice ale principiilor fizico-chimice ce definesc procedeele termovâscozimetric și termodensimetric de măsurare a concentrației unui component în amestecuri binare și ternare de gaze și a participat în calitate de coordonator, la proiectarea și realizarea ca modele de referință a unor analizoare termovâscozimetrice si termodensimetrice; A contribuit la proiectarea, elaborarea și realizarea ca model de referință a unui „Microdebitmeru electrotermic pentru gaze”, care a fost asimilat în producția de serie la I.A.U.C. București în anul 1982. A elaborat o serie de modele analogice și numerice pentru utilaje: coloane de absorbție-desorbție, reactoare, schimbătoare de căldură etc., realizând și simularea numerică a funcționării acestora. Pe baza simulărilor numerice s-au determinat noi algoritmi de conducere a proceselor chimice, urmărindu-se obținerea unor randamente funcționale și de producție ridicate. A efectuat studii teoretice și aplicative pentru optimizarea indicatorilor de calitate la produse alimentare (sucuri, miere, conserve,etc.). A contribuit la concepția, proiectarea și construcția unui sistem de echipamente pneumatice de joasă presiune (semnal pneumatic: 500-2500 N/m2) care prezintă multe avantaje în utilizare la automatizarea instalațiilor de cercetare, laborator, micropilot și pilot.

Distincţii: 1980-premiul „Șef lucrări evidențiat” Ministerul Educației și Învățământului; 2004-medalia „Petru Poni” conferită de Societatea de Chimie din România; 2009-premiul și medalia „Emilian Bratu” conferite de Societatea de Chimie din România; 2010-„Titlul de Excelență” conferit de Fundația „Politehnica” Timișoara; 2002-„Diploma de excelență” conferită de Universitatea Petrol-Gaze Ploiești; 2004-„Diploma de excelență” conferită de Universitatea Politehnica „Gheorghe Asachi” Iași; 2012-„Diploma de Excelență pentru întreaga activitate” conferită de AGIR; 2014-Placheta cu titlul onorific de „Profesor Emerit” conferită de Senatul Universității Politehnica Timișoara; 2017-medalia aniversară „20 de ani de la înființarea ASTR” conferită de Biroul de conducere ASTR; 2017-premiul „Traian Vuia” pentru „Științe Inginerești” la „Gala Excelenței Bănățene”, ediția IV-a, conferit de Academia Română-Filiala Timișoara și de cele 4 universități din Timișoara: Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de Științe Agricole a Banatului și Universitatea de Medicină.