Prof.univ.dr.ing. membru corespondent al Academiei Române Mihail Voicu – Președinte Filiala Iași

3856
  • MEMBRU TITULAR
  •      Președinte Filiala Iași – Electronică, Automatică
  •  www.mvoicu.ac.tuiasi.ro/
  •  31 mai 1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Mihail I. Voicu, n. 31 mai 1943, Paşcani; inginer diplomat în electroenergetică (1966) al Instititutului Politehnic ”Gheorghe Asachi” din Iaşi; doctor inginer (1974) în specialitatea automatizări industriale, cu teza “Asupra compensării optimale a regimului deformat din reţelele electrice industriale prin folosirea unor filtre Wiener autoadaptive”; licenţiat în matematici (1977) al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi; vicepreşedinte al Comisiei de automatică teoretică şi teoria controlului optimal a Academiei Române, Filiala Iaşi; preşedinte al Filialei Iaşi a Academiei de Stiinţe Tehnice din România; membru senior al IEEE; profesor (din 1990; cadru didactic universitar din 1967) de teoria sistemelor la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iaşi. Curriculum vitae Numele si prenumele: VOICU MIHAIL Locul si data naşterii: Paşcani, 31.051943 1 Date de identificare Adresa: Iaşi Studii liceale: Liceul teoretic din Paşcani, 1950-1961 Studii universitare: Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi (din 1993 − Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi), Facultatea de Electrotehnică, 1961-1966 Studii postuniversitare: Universitatea din Karlsruhe, Specializare în Sisteme automate, 1972-1973 2 Studii Studii doctorale: Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică, Automatizări industriale, 1979-1974 Specializări postdoctorale: 17 stagii de specializare − documentare − cercetare la universităţi din Karlsruhe, Dresda,Duisburg, Dresda, Viena, Dresda, Grenoble, Praga şi Utrecht 3 Activitate profesionala Poziţii ocupate: A . P R O F E S I O N A L E Funcţii didactice în cadrul Universităţii Tehnice din Iaşi, la Facultatea de Electrotehnică, Catedra de utilizări electrice şi automatizări (până în 1990) şi la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Catedra de automatică şi informatică aplicată (de la înfiinţare în 1990)): – preparator, 1967, – asistent, 1967 – 1975 – şef de lucrări, 1975 – 1986 – conferenţiar universitar (suplinitor), 1986 – 1990 – profesor universitar, 1990 – 2012 − profesor universitar emerit, 2012 − Funcţii în cercetarea ştiinţifică: – conducător de doctorat în specialitatea automatică, din septembrie 1990; 14 doctoranzi au obţinut titlul de doctor inginer, iar alţi 3 doctoranzi se află în diferite stadii de elaborare a tezei (v. Lista doctorilor şi doctoranzilor); – consilier ştiinţific al Trafil – ICPE Iaşi (Institutul de cercetări electrotehnice), 1996 – 2000. – directorul Centrului de excelenţă „Teoria şi ingineria sistemelor” (Certif. CNCSIS nr. 2CE/2005) (până în 2010) Mihail Voicu, Curriculum Vitae 2/10 B . D E  C O N D U C E R E – coordonatorul comisiei pentru invenţii a Facultăţii de Electrotehnică, 1974 – 1979; – rectorul Universităţi „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, 1991-1993; acreditata prin Legea 137/2005; – şeful Catedrei de automatică şi informatică industrială, 1990 –1992; – decanul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, 1992 –2004; – prorector al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2004 – 2008; – directorul Editurii „Politehnium” (înfiinţată de Universitatea Tehnică din Iaşi în 1991; recunoscută de CNCSIS), 1996 – 2013. – preşedintele Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2008 – 2012. – vicepreşedinte al Comisiei de automatică teoretică şi teoria controlului optimal, Filiala Iaşi a Academiei Române, 1996 − prezent – secretar al Biroului Filialei Iaşi a Academiei Române, 2011 − prezent. − vicepreşedinte al Secţiei Electronică – Automatică a ASTR, 2005 – 2013 − preşedinte al Filialei Iaşi a ASTR, 2005 – prezent C . Î N  D O M E N I U L  C A L I T Ă T I I  E D U C A Ţ I E I o expert CNEAA, membru în Comisia de ştiinţe inginereşti 2, 2000 – 2006 o preşedintele Consiliului Academic al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2004 – 2008 o preşedintele al Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, 2006, 2008 – 2012 o preşedintele Comisiei de experţi permanenţi Pentru Ştiinţe Inginereşti 2 (CEPSI 2 – C11, ARACIS): 2007 – prezent o expert în cadrul proiectului „Asistenţă Tehnică pentru Construcţia Instituţională a sistemului de învăţământ profesional şi tehnic din România” (PHARE TVET 2005/017 – 553.04.01.02.04.01.03), 2008; coordonator: WYG International o expert în cadrul proiectului „adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei muncii” (phare 2006/018- 147.05.01), 2009; coordonator: asociaţia formată din Mott Macdonald Limited, Sc Educaţia 2000+ Consulting Srl şi fundaţia centrul educatia 2000+ o expert în cadrul proiectului Asigurarea calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem şi instituţional, Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/1, cod 3933ARACIS, Bucureşti, 2009 − 2010 o responsabil partener pentru Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în cadrul proiectului strategic Reţea naţională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile şi a unor instrumente didactice la specializarea de licenţă şi masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor. Partener principal: Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, contract nr. POSDRU/ 86 / 1.2 / S / 63806, 2010 – 2013. Mihail Voicu, Curriculum Vitae 3/10 Realizări deosebite: P R I N C I P A L E L E  R E Z U L T A T E : A . M A N A G E R I A L E o Realizarea condiţiilor necesare pentru instruire şi cercetare ştiinţifică, la nivelul standardelor europene, în general în domeniul tehnic şi în special domeniul automaticii şi calculatoarelor. o Ca decan (1992 – 2004), am coordonat realizarea infrastructurii de învăţământ şi cercetare în domeniul automaticii şi calculatoarelor. În 1998 s-a dat în funcţiune noua clădire a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare (7.690 mp, investiţie MEdC, de 2.817.000 USD – echivalent la 31.12.1998). Baza materială didactică şi de cercetare sa dezvoltat constant; în acest scop s-au alocat peste 1.000.000 Euro din surse bugetare, venituri proprii, proiecte europene TEMPUS, donaţii, granturi finanţate de Banca Mondială şi Guvernul României şi granturi de cercetare finanţate de MEdC, Academia Română, MCT şi ANSTI. o Ca prorector şi preşedinte al Consiliului academic şi al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii – coordonarea tuturor activităţilor didactice în sensul reformei învăţământului universitar şi coordonarea realizării procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei în Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (2006 – 2008) şi coordonarea volumului „Manualul procedurilor”, Editura Politehnium”, Iaşi, 2008 o În intervalul 1992 – 1999 – participare în 5 proiecte TEMPUS (3 – persoană de contact, 1 – coordonator, 1 – pentru evaluarea calităţii); rezultate: recunoaşterea perioadelor de studii cu Universităţile din Duisburg (Germania), Sheffield (Anglia), Ghent (Belgia) şi Tehnică din Viena (Austria) şi asigurarea mobilităţii studenţilor în cadrul programului Erasmus-Socrates. o Ca director al Editurii „Politehnium” – coordonarea publicării de literatură ştiinţifică şi tehnică, cu precădere în domeniile dezvoltate în cadrul universităţii, în medie 40 titluri / an în cadrul a 20 de colecţii de specialitate. B . Ş T I I N Ţ I F I C E : a. Determinarea dependenţei distribuţiilor spaţiale ale potenţialului si gradientului de potenţial de parametrii inductivi si capacitivi ai unei bobine cilindrice modelata ca sistem dinamic cu parametri distribuiti (descris de ecuaţii cu derivate parţiale). b. Identificarea proceselor dinamice liniare deterministe utilizând matricea Hankel a coeficienţilor Taylor ai unei funcţii de transfer. c. Regimului deformant din reţelele electrice industriale ca proces aleatoriu; soluţii de compensare optimală utilizând filtre Wiener autoadaptive. d. Interconexiunea Kirchhoff si interconectabilitatea Kirchhoff a sistemelor dinamice cu mărimi de ieşire comune si perturbatii comune (cazul generatoarelor de abur, electrice, motoarelor de tracţiune); condiţii necesare si suficiente pentru: interconectabilitatea Kirchhoff şi patologia interconexiunii Kirchhoff. e. Stabilitatea (exponenţial) asimptotica pe componente, stabilitatea absoluta pe componente, robusteţe, stabilizabilitate si detectabilitate pe componente. Extensii la: sisteme de tip matrice interval, sisteme dinamice neliniare, stabilitatea exponenţială invariantă de flux. Generalizarea stabilităţii diagonale şi a inecuaţiilor Liapunov şi Stein; Mihail Voicu, Curriculum Vitae 4/10 echivalenţa cu stabilitatea exponenţială invariantă de flux. f. Testarea experimentală a controlabilitătii stării, bazată pe conceptul de model nerecursiv, si sinteza regulatorului dupa stare în problema de conducere optimala liniar-pătratica. g. Rezultatele cercetărilor aplicative se concretizează în soluţii pentru: − traductoare, dispozitive de reglare, de comandă, de protecţie şi de semnalizare (6 invenţii); − automatizări industriale şi în electro- şi termoenergetică (2 invenţii); − sisteme de vedere artificiala (o invenţie) si recunoaştere a formelor cu aplicaţii în robotică; − roboţi industriali, sisteme de fabricaţie flexibile integrate cu calculatorul şi reţele de calculatoare pentru programare şi instruire; sistem flexibil de fabricaţie integrat cu calculatorul: unitate centrală de conducere, doi roboţi industriali, sistem de vedere artificială şi de recunoaştere a formelor, maşină unealtă şi conveier, şi reţea de calculatoare pentru programare şi instruire. Grant CNFIS finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, 220.000 USD. h. Dezvoltarea ştiinţei în general, a învăţământului superior şi a calităţii educaţiei, precum şi a cercetării ştiinţifice în domeniul automaticii şi calculatoarelor. Această preocupare constantă pe parcursul întregii activităţi a condus la realizarea condiţiilor necesare pentru instruire, cercetare ştiinţifică la nivelul standardelor europene, precum şi pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei. Rezultatele s-au concretizat prin următoarele:  Publicarea a două monografii de filosofia ştiinţei şi numeroase eseuri ştiinţifice şi articole culturale-ştiinţifice.  Participarea în opt proiecte europene.  Dezvoltarea infrastructurii Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, pentru învăţământ şi cercetare.  Realizarea unui sistem de fabricaţie integrat cu calculatorul şi a unei reţele de calculatoare pentru programare şi instruire în cadrul unui grant (în calitate de director), finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.  Înfiinţarea, dezvoltarea şi coordonarea metodologică în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Centrului de Comunicaţii al Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  Dezvoltarea unui sistem de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei bazat pe proceduri aprobate de Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi publicarea unui manual al procedurilor. 4 Activitate ştiinţifică Domenii de competenţă A . D I D A C T I C E (cursuri predate): – Teoria sistemelor; 1978 – prezent – Introducere în automatică; 1991 – prezent – Sisteme automate cu parametri distribuiţi (masterat); 1994 – 2010 – Teoria sistemelor pentru control; 2010 – 2013 – Teoria sistemelor; Universitatea de Medicină şi Farmacie din Iaşi, 1996 – 2002 – Prelegeri de automatică (cu aplicaţii în energetică), curs postuniversitar; 2001. – Sisteme de conducere a roboţilor industriali; 1984 – 1990 – Complemente de teoria sistemelor; 1986 –1987 Mihail Voicu, Curriculum Vitae 5/10 – Echipamente telemecanice; 1980 – 1983 – Automatizarea complexă şi optimizarea proceselor industriale (postuniversitar); 1975 – 1976 – Acţionări electrice şi automatizări; 1977 – 1978 – Probleme speciale de automatizări; 1977 – 1978 – Automatizări şi protecţia prin relee; 1973 –1978 B . Î N C E R C E T A R E A  Ş T I I N Ţ I F I C Ă : 1. Cercetări în teoria sistemelor si în analiza si sinteza sistemelor automate: a) Caracterizarea proprietăţilor sistemelor dinamice cu referire la: circuite electrice, controlabilitate, stabilitate, interconexiunea Kirchhoff, sisteme automate b) Modelare, simulare, identificarea parametrilor, estimarea stării, diagnoza proceselor c) Stabilizarea sistemelor, sinteza regulatoarelor şi aplicaţii de timp real şi ale IA în automatică d) Conducerea optimala si adaptiva a sistemelor dinamice e) Aplicarea metodei invarianţei de flux în analiza si sinteza sistemelor dinamice, stabilitatea asimptotica (absoluta) pe componente, stabilitatea absolută pe componente, stabilitatea invariant exponenţială, stabilitatea diagonala generalizată, robusteţea stabilităţii asimptotice pe componente, stabilizarea pe componente, estimarea stării pe componente; sinteza sistemelor automate cu structură variabila pe baza metodei invariantei de flux f) Analiza si sinteza sistemelor dinamice bazata pe modele nerecursive: analiza controlabilităţii stării, alocarea polilor, sinteza structurală, conducerea optimală 2. Cercetări teoretice şi aplicative în domeniul automatizărilor: a) Cercetări avansate (I.2.a din Lista lucrărilor); b) Traductoare, regulatoare automate, dispozitive de comanda, de protecţie si de semnalizare c) Automatizări industriale si în electro- si termoenergetica d) Sisteme de vedere artificiala si recunoaştere a formelor cu aplicaţii în robotică e) Roboţi industriali, sisteme de fabricaţie flexibile integrate cu calculatorul şi reţele de calculatoare pentru programare şi instruire 3. Învăţământ şi cercetare ştiinţifică: a) dezvoltarea ştiinţei, învăţământului şi cercetării ştiinţific b) evaluarea şi asigurarea calităţii educaţiei Lucrări ştiinţifice abordate: Lista cu principalele lucrări ştiinţifice este accesibilă la: www.astr-iasi.ac.tuiasi.ro/MVoicu_Lista_lucrarilor_stiintifice.pdf Număr total de lucrări: 366 din care:  227 lucrări de cercetare ştiinţifică publicate, din care: 35 monografii/capitole, din care: monografii 11, capitole de cărţi 24 78 de lucrări în reviste, din care: 26 ISI, 51 BDI, 1 cu referenţi 104 lucrări în volume, din care 101 în proceedings (39 ISI sau BDI) şi 3 independente 10 brevete de invenţie  17 manuale universitare şi suporturi de curs (13+4)  66 rapoarte de cercetare ştiinţifică, din care: 31 granturi de Mihail Voicu, Curriculum Vitae 6/10 cercetare ştiinţifică (EU – Copernicus, Academia Română, CNCSIS), 35 contracte de cercetare ştiinţifică  56 referate, conferinţe şi comunicări, din care: 31 referate prezentate în cadrul Comisiei de automatică teoretică şi teoria controlului optimal a Filialei Iaşi a Academiei Române; 15 conferinţe invitate în ţară şi în străinătate; 10 comunicări Brevete de invenţie: 10 Produse concepute şi introduse în fabricaţie: Regulator automat de tensiune pentru bateriile de acumulatoare din centralele electrice. Trei variante au fost produse în anii 1980prin microproducţie la Institutul Politehnic din Iaşi; au fost achiziţionate şi puse în funcţiune în diverse centrale electrice din ţară. Tehnologii şi servicii valorificate în producţie 5 Activitate tehnică Consultanţă 6 Recunoaştere naţională Membru în asociaţii profesionale: ∘ membru corespondent al Academiei Române ∘ vicepreşedinte al Comisiei de automatică teoretică şi teoria controlului optimal, Filiala Iaşi a Academiei Române ∘ iniţiator, membru fondator şi vicepreşedinte (până în 2013) al Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică ∘ membru al Forumului pentru Societatea Cunoaşterii (asociat cu Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei a Academiei Române) ∘ membru AGIR Organizare de manifestări ştiinţifice:  co-organizator al şedinţelor de referate, sesiunilor în cadrul Zilelor academice ieşene şi unor seminare în cadrul Comisiei de automatică teoretică şi teoria controlului optimal (din 1999), Academia Română, Filiala Iaşi  co-organizator al Simpozionului „Automatică şi Calculatoare” (începând din 1987 – bienal; din 1993 cu participare internaţională, sub numele International Symposium on Automatic Control and Computer Science; din 1995 – trienal)  co-organizator al Seminarului „Computer Science Topics in Automatic Control Engineering Education”, Universitatea Tehnică din Viena, 1993; volum publicat de Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI), Bruxelles, nr. 10/1993  coordonator al unei secţiuni de comunicări în cadrul seminarului: „Applied Automatic Control”, Universitatea Tehnică din Praga, 1993  coordonator al unei secţiuni de comunicări în cadrul seminarului: „Fuzzy Duisburg ’94”, Universitatea din Duisburg, 1994  coordonator al unei secţiuni de comunicări în cadrul seminarului: „Distributed Control ’94”, Universitatea Tehnică din Praga, 1994  organizator al sesiunii invitate „Large scale CIM, from education to industrial application” în cadrul IFAC Symposium on Large Scale Systems – LSS2001, Bucureşti, 2001  organizator al Symposium on Intelligent Software and Control Systems, în cadrul 2nd European Conference on Intelligent Systems, Universitatea Tehnică din Iaşi, 2002  co-organizator (împreună cu acad. Viorel Barbu) al Workshop on Applications of differential systems in automatic control, în cadrul IFIP Conference on Optimal Control of Differential Systems, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, 2002  co-organizator al Conferinţei jubiliare „40 de ani de la primele Mihail Voicu, Curriculum Vitae 7/10 cursuri de automatică şi de calculatoare şi 25 de învăţământ de automatică şi calculatoare”, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2003  co-organizator al „Workshop on Control Theory” în cadrul International Symposium on Automatic Control and Computer Science, 2001, 2004 şi 2007  organizator al Invited Session IS10 – Control Education, 16th Int. Conf. on Control Systems and Computer Science, Bucharest, 2007  organizator al Invited Session on „Advances in Control Methods for Robotics and Manufacturing Systems”, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics MCPL 2007, Sibiu, 2007  Organizator al Conferinţei Naţionale ASTR, Iaşi, 2009  Chairman al secţiunii de comunicări MoB05 ‒ Analysis and Control of Linear Systems, 29.08.2011, 18th World Congress of International Federation of Automatic Control, Milan, 2011  General Chair of the 15th International Conference on Systems Theory, Control and Computing (Joint Conference of SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15), Sinaia, 2011 Conducător de instituii, programe, etc.: Vezi punctul 3. Premii:  Premiul «Aurel Vlaicu» al Academiei Române, 1987  Diploma şi insigna jubiliară acordate de IPA SA Bucureşti; pentru «aportul deosebit la promovarea progresului tehnic şi contribuţia la activitatea de cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică în domeniul automatizărilor», 1995  Diploma şi medalia «Gr. T. Popa» acordate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi; pentru contribuţia la dezvoltarea Facultăţii de Bioinginerie medicală, 1999  Diploma de excelenţa şi insigna „Gheorghe Asachi” ale Senatului Universităţii Tehnice din Iaşi; pentru merite deosebite în activităţile de colaborare cu facultăţile Universităţii Tehnice din Iaşi, 2000  Mare ofiţer al Ordinului „Meritul pentru învăţământ” (cf. M. O. p. I, nr. 1.181/13.12.2004)  Diploma de excelenţă şi Medalia „Gheorghe Asachi” ale Senatului Universităţii Tehnice din Iaşi; pentru recunoaşterea contribuţiilor originale la teoria stabilităţii sistemelor dinamice, 2006  Diploma de onoare a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti pentru merite deosebite în dezvoltarea procesului de învăţământ şi cercetării ştiinţifice, 2007  Diploma de excelenţă a Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior pentru activitatea privind perfecţionarea calităţii învăţământului superior în calitate de preşedinte al Comisiei de Ştiinţe Inginereşti, 2009  Premiul de excelenţă al Facultăţii de Informatică, Universitatea „Al. I. Cuza din Iaşi, pentru promovarea ştiinţei în România şi în lume, 2011 7 Recunoaştere internaţională Membru în organizaţii profesionale: ∘ membru senior al Institute of Electrical and Electronics Engineers, Control Systems Society ∘ membru al International Affairs Committee of IEEE/CSS ∘ membru al American Mathematical Society Mihail Voicu, Curriculum Vitae 8/10 ∘ membru al unor Comitete tehnice (proiectare, metode de optimizare, sisteme liniare) ale International Federation of Automatic Control (IFAC) ∘ membru asociat IFAC Membru in colective editoriale ale unor reviste internaţionale (cotate ISI): ∙ Proceedings of the Romanian Academy – series A (Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences) ∙ Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST) ∙ Control Engineering and Applied Informatics Număr de citări pentru lucrările relevante: 64 lucrări cu 331 citări Membru în organisme internaţionale Premii internaţionale:  Copernicus Fellow, EU Grant No. ERB3510PL920636/1993  IEEE Senior Member Alte elemente relevante pentru definirea personalităţii PARTICIPĂRI ÎN COMITETE EDITORIALE ŞI INTERNAŢIONALE DE PROGRAM, CHAIRMAN ∙ co-editor al Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi (1986 – 2009) şi editor onorific (din 2009) ∙ iniţiator (în 1991) şi editor şef al secţiei IV (Automatică şi Calculatoare. ISSN 1220 2169) a Buletinului Institutului Politehnic din Iaşi (1991 – 2009; din 2009 – editor onorific) ∙ membru al comitetului editorial al publicaţiei „Revista Română de Informatică şi Automatică” (din 1991) ∙ membru al comitetului editorial al revistei „Transactions on Automatic Control and Computer Science”, section of Scientific Bulletin of „Politehnica” University of Timişoara (din 2003) ∙ membru al comitetului editorial al Editurii „Politehnium” din Iaşi (din 1992) ∙ membru al colegiului redacţional al revistei „Control Engineering and Applied Informatics”, editată de Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (de la înfiinţare în anul 2000) ∙ membru al consiliului academic al revistei Quality Assurance Review for Higher Education (ISSN 2066 – 9119) (de la înfiinţare în 2009) ∙ membru al comitetului editorial al revistei Proceedings of the Romanian Academy – series A (Mathematics, Physics, Technical Sciences, Information Sciences) (din martie 2011) ∙ membru al comitetului editorial al revistei Romanian Journal of Information Science and Technology (ROMJIST) (din noiembrie 2011) ∙ co-editor al Memoriilor Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, tom 25, 2002 ∙ membru al comitetului tehnic de program şi editor asociat al IEEE Conference on Control Applications (CCA05), Toronto, 2005 ∙ membru în comitetul internaţional de program a 40 de conferinţe, simpozioane şi seminarii internaţionale; în ultimii ani: – International Conference on Systems and Computer Science, Bucureşti, 2001, 2003, 2005; 2007; 2009; 2011, 2013 – Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, 2000, 2002, 2004 – International Conf. on Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010; Mihail Voicu, Curriculum Vitae 9/10 2012, 2014 – IEEE Conference on Control Applications (CCA05), Toronto, 2005 – International Conference on Technical Informatics (CONTI), Timişoara, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 – International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), Timişoara, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009; 2011; 2012 – IEEE International Joint Conferences on Computational Cybernetics and Technical Informatics (ICCC-CONTI 2010), Timişoara, 2010 – International Symposium SINTES, Craiova, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 – Symposium on Modeling, Simulation and Identification of Systems SIMSIS, Galaţi, 2001, 2004, 2007, 2009 – International Symposium on Automatic Control and Computer Science, Iaşi, 2001, 2004, 2007 – 4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics MCPL, Sibiu, 2007 – Conférence Internationale Francophone d’Automatique, Université Polytechnique de Bucarest, 2008 – 5th European Conference on Intelligent Systems and Technology (ECIT 2008), 2008, Iaşi – International workshop on Nonlinear Dynamics and Synchronization (INDS), Klagenfurt: 2008; 2009; 2010; 2011 – International Seminar “Quality Management in Higher Education”, Tulcea, 2008, 2010 – Int. Symposium on Control and Automation, Jeju Island, Korea, 2009 (advisory board) – Conferinţa Naţională a ASTR, 2008 (Cluj), 2009 (Iaşi), 2010 (Craiova) – International Conference: Institutional Strategic Quality Management, 2009 (Bucureşti), 2010 (Sinaia) – 14th International Conference on System Theory and Control. (Joint Conference of SINTES 14, SACCS 10, SIMSIS 14). 2010, Sinaia – Int. Conference on Development and Application Systems, Suceava, 2010 – 1st Int. Conference on Control, Automation and Robotics (CAR 2011), Hotel Fort Canning, Singapore, 2011 – 10th International Conference on Development and Application Systems, Suceava, 2012 P A R T I C I P Ă R I  C A  R E F E R E N T  Ş I  C A  E X P E R T ⊲ recenzent al revistei Zentralblatt für Mathematik (din 1986), pentru algebră liniară, teoria ecuaţiilor diferenţiale, calcul variaţional, transformări integrale, şi teoria sistemelor (347 de recenzii) ⊲ recenzent al revistei Mathematical Reviews (din 1989), pentru algebră liniară, teoria ecuaţiilor diferenţiale, calcul variaţional, transformări integrale, şi teoria sistemelor (221 de recenzii) ⊲ referent al IFAC Workshop on Control Applications of Optimization, Haifa (Israel), 19 – 21.12.1995 ⊲ referent al revistei Automatica (IFAC), 1996, 1997 ⊲ referent al revistei Control Engineering and Applied Informatics (SRAIT), 2002, 2008 Mihail Voicu, Curriculum Vitae 10/10 ⊲ referent al revistei European Journal of Control, 2003 ⊲ referent al revistei Linear Algebra and Its Applications, 2004 ⊲ referent al revistei IEEE Transaction on Automatic Control (SUA), 2006, 2008, 2011 ⊲ referent al revistei Tamkang Journal of Mathematics (Taiwan), 2006 ⊲ referent al Memoriilor Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, 2007 ⊲ referent al revistei Numerical Functional Analysis and Optimization, 2008 ⊲ referent al Journal of Science (e-journal, Süleyman Demirel University, Isparta, Turkey), 2009 ⊲ referent al Journal of Franklin Institute, 2009 ⊲ referent al Studies in Informatics and Control, Bucharest, 2010 ⊲ referent al IFAC World Congresses 1999 (Beijing), 2002 (Barcelona), 2005 (Prague), 2008 (Seoul), Milano (2011) ⊲ referent al IEEE Conference on Control Applications (CCA05), Toronto, 2005 ⊲ referent al IEEE Conference on Control Applications (CCA07), Singapore, 2007 ⊲ referent al Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Braşov, 2000, 2002, 2004 ⊲ referent al International Conf. on Automation, Quality and Testing, Robotics, Cluj-Napoca, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 ⊲ referent al International Conf. on Technical Informatics, Timişoara, 2006 ⊲ referent al Int. Conf. on Control Systems and Computer Science (CSCS), Bucureşti, 2007, 2009 ⊲ referent al 4th IFAC Conf. on Management and Control of Production and Logistics, 2007 ⊲ referent al European Control Conference, Budapest, 2009 ⊲ referent al 48th IEEE Conf. on Decision and Control & 28th Chinese Control Conf., Shanghai, 2009 ⊲ International Conference: Institutional Strategic Quality Management, 2010, Sinaia ⊲ referent al 14th Int. Conference on System Theory and Control, October 17-19, 2010, Sinaia ⊲ referent al 15th Int. Conference on System Theory and Control, October 14-16, 2011, Sinaia ⊲ membru în circa 50 comisii de doctorat ⊲ expert evaluator al Oficiului Naţional Tempus (1993 – 1996) ⊲ expert evaluator CNCSIS (din 1996) ⊲ expert CNFIS (1997 – 1999) ⊲ preşedintele Comisiei de experţi permanenţi pentru ştiinţe inginereşti – CEPSI 2, ARACIS (din 2006)