Prof. univ. dr. Nai – Xing Wang

851

  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Inginerie chimică
  •  23 mai 1956

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nai – Xing Wang: 23.05.1956, Qishan, Shaanxi, China. A obținut masterul la Institutul de Cercetare în Chimie Modernă din Xian în anul 1990 și doctoratul la Institutul de Tehnologie din Beijing în anul 1993. A fost admis bursier postdoctoral la Institutul de Chimie al Academiei Chineze de Științe în 1993, a finalizat cercetarea postdoctorală în 1995 și a fost promovat ca profesor asociat la Institutul de Chimie al Academiei Chineze de Științe. Începând din ianuarie 1996 și-a continuat studiile postdoctorale la Departamentul de Chimie Organică al Universității de Tehnologie Chalmers din Suedia iar în octombrie 1996 a fost invitat, din Suedia, la Universitatea Clemson din SUA unde a continuat cercetările postdoctorale până în 1998. În iunie 1998, a fost selectat pentru o bursă postdoctorală oferită de Fundația Robert A. Welch în cadrul Departamentului de Chimie al Universității Rice din SUA unde și-a desfășurat activitatea din iunie 1998 până în mai 2000. În luna mai 2000 a revenit la Beijing și a fost numit profesor la Institutul Tehnic de Fizică și Chimie unde prin Programul „O sută de talente” al Academiei Chineze de Științe a fost premiat de către această prestigioasă instituție. În anul 1994, Profesorul Wang a primit Premiul Special al Institutului de Tehnologie din Beijing – Beijing Institute of Technology (BIT) – pentru sinteza unor molecule complexe din materiale noi. În anul 2004, a primit Premiul de Excelență al Societății Chineze de Chimie pentru rezultatele obținute în activitatea de cercetare. În anul 2013, i-a fost decernat Premiul pentru Știință și Tehnologie al orașului Beijing pentru sinteza unui nou model NADH cu șase centre chirale și sinteza Nebivololului printr-o abordare inovatoare. Profesorul Wang a publicat 169 de lucrări, înregistrând un număr total de 1989 de citări dintre care 339 pentru o singură lucrare (Wang: Eur. J. Org. Chem. 2017, 5821). Profesorul Wang a publicat 4 monografii în limba chineză și a contribuit la elaborarea a 2 monografii în limba engleză. A înregistrat un număr de cel puțin 9 brevete având drept subiect principal sinteza asimetrică. Activitatea de cercetare științifică a fost orientată pe următoarele direcții: Dezvoltarea tehnologiei compușilor chirali: sinteza unei molecule complicate active biologic și farmacologic din compusul chiral Nebivolol, un beta- blocant cu acțiune antihipertensivă; sinteza unui compus nou, modelul cu șase centri de chiralitate, NADH – Nicotinamida Adenin Dinucleotidă cunoscută și sub denumirea de Coenzima-1, o enzimă deosebit de importantă în producția de energie la nivel celular; sinteza medicamentului chiral antihipertensiv S-acetinolol; dezvoltarea procesului de chiralitate ciclică finalizat cu obținerea de produși chirali ciclici cu un randament și o selectivitate deosebit de ridicate. Sinteza unor compuși flavonoizi constituind intermediari chirali pentru medicamente a căror obținere impune stereocontrolul procesului de chiralitate ciclică de cataliză chiralică. Aceste cercetări au constituit etape importante în procesul de obținere al medicamentului Nebivolol. Sinteza unor derivați diterpenici de tip cembranoid care pot fi folosiți în procesul de producție al medicamentelor utilizate în tratamentul cancerului. Ideea cercetării a pornit de la descoperirea în Marea Chinei de Est a produsului natural Lobophytum crassum și a fost finalizată cu obținerea în laborator, prin sinteză, a unui produs având proprietăți similare; sinteza compușilor furoxanici constând într-o serie de molecule de benzofuroxan; sinteza unei serii de enoli stabili prin evitarea parcurgerii proceselor complicate de purificare și separare. Noi metodologii aplicate în sinteza compușilor organici (reacții și reactivi noi): descoperirea unui nou sistem de oxidare pentru conversia selectivă prietenoasă cu mediul a alcoolilor aromatici primari la aldehide; identificarea unor reacții noi de metiolare utilizate în sinteza organică; selectarea unor metale (pământuri) rare utilizate în calitate de catalizatori ai reacțiilor de cuplare directă a azarenelor și eterilor; obținerea unui reactiv nou pentru sinteza organică (Dimetilsulfoxid/Clorură de tosil – DMSO-TsCl); descoperirea unei noi aldehide pentru modificarea reacției de amidare. Reacția Wang (reacția de defuncționalizare radicalică a derivaților stirenului): reacția de cuplare a vinilarenelor cu alcoolii alifatici; reacția de cuplare prin co-catalizarea oxidativă a vinilarenelor cu cetone; studii ale mecanismelor asociate reacției de cuplare a vinilarenelor cu alchilonitrilii; reacția de cuplare oxidativă a stirenilor și eterilor prin funcționalizarea legăturii inactive C(sp 3 )-H; reacția WANG (transformarea derivaților stirenului – publicată în Synlett 2021, 32,23).

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Professor PhD Nai – Xing Wang: 23.05.1956, Qishan, Shaanxi, China. He obtained his master's degree from the Xian Research Institute of Modern Chemistry in 1990 and his PhD from the Beijing Institute of Technology in 1993. He was appointed a postdoctoral fellow at the Institute of Chemistry of the Chinese Academy of Sciences in 1993, and completed his postdoctoral research in 1995 and was promoted to associate professor at the Institute of Chemistry of the Chinese Academy of Sciences. Starting from January 1996 he continued his postdoctoral studies at the Department of Organic Chemistry of Chalmers University of Technology in Sweden and in October 1996 he was invited, from Sweden, to Clemson University USA where he continued his postdoctoral research until 1998. In June 1998, was selected for a postdoctoral fellowship offered by the Robert A. Welch Foundation in the Chemistry Department of Rice University in the USA where he worked from June 1998 to May 2000. In May 2000 he returned to Beijing and was appointed professor at the Technical Institute of Physics and Chemistry where through the "One Hundred Talents" Program of the Chinese Academy of Sciences he was awarded by this prestigious institution. In 1994, Professor Wang received the Beijing Institute of Technology (BIT) Special Prize for the synthesis of complex molecules from new materials. In 2004, he received the Excellence Award of the Chinese Chemical Society for the results obtained in the research activity. In 2013, he was awarded the Beijing City Science and Technology Prize for the synthesis of a new NADH model with six chiral centers and the synthesis of Nebivolol through an innovative approach. Professor Wang has published 169 papers, recording a total of 1989 citations of which 339 are for a single paper (Wang: Eur. J. Org. Chem. 2017, 5821). Professor Wang has published 4 monographs in Chinese and contributed to 2 monographs in English. He registered a number of at least 9 patents with asymmetric synthesis as his main subject. The scientific research activity was oriented on the following directions: Chiral chemistry technology: completed the total synthesis of one complicated biologically and pharmacologically active molecule (Nebivolol) with four chiral centers by developing natural-chirality- origin asymmetric synthesis; the synthesis of a new compound, the model with six centers of chirality, NADH – Nicotinamide Adenine Dinucleotide also known as Coenzyme-1, a particularly important enzyme in energy production at the cellular level; synthesis of the chiral antihypertensive drug S-acetinolol; development of the cyclic chirality process completed with obtaining cyclic chiral products with particularly high yield and selectivity. Synthesis of some flavonoid compounds constituting chiral intermediates for drugs, the obtaining of which requires the stereocontrol of the cyclic chirality process of chiral catalysis. These researches were important stages in the process of obtaining the drug Nebivolol. Synthesis of cembranoid diterpenic derivatives that can be used in the production process of drugs used in the treatment of cancer. The research idea started from the discovery in the East China Sea of the natural product Lobophytum crassum and was completed by obtaining in the laboratory, through synthesis, a product with similar properties; the synthesis of furoxanic compounds consisting of a series of benzofuroxan molecules; synthesis of a series of stable enols by avoiding complicated purification and separation processes. New methodologies applied in the synthesis of organic compounds (new reactions and reagents): discovery of a new oxidation system for the environmentally friendly selective conversion of primary aromatic alcohols to aldehydes; identification of new methiolation reactions used in organic synthesis; selection of rare metals (earths) used as catalysts for direct coupling reactions of azarenes and ethers; obtaining a new reagent for organic synthesis (Dimethylsulfoxide/Tosyl Chloride – DMSO-TsCl); discovery of a new aldehyde to modify the amidation reaction. Wang reaction (radical defunctionalization reaction of styrene derivatives): coupling reaction of vinylarenes with aliphatic alcohols; the oxidative co-catalysis coupling reaction of vinylarenes with ketones; studies of the mechanisms associated with the coupling reaction of vinylarenes with alkylonitriles; the oxidative coupling reaction of styrenes and ethers by functionalizing the inactive C(sp3)-H bond; the WANG reaction (transformation of styrene derivatives – published in Synlett 2021, 32, 23).