Anunt angajare

1859
 • Data desfasurarii: 20.11.2017
 •   Locul desfasurarii: Calea Victoriei nr. 118
 

Anunt angajare

 •  Data desfășurării: 20.11.2017
 •   Locul desfășurării: Calea Victoriei nr. 118, etajul I (clădirea AGIR)

A N U N T

    Academia de Științe Tehnice din Romania aduce la cunoștința celor interesați, ca se organizează concurs pentru ocuparea următorul post cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

–          1 post de consilier 1A (inginer)

 1. Condiții generale de înscriere:
 2. Condiții generale:

–          Cetățenie romana, domiciliul in Romania,

–          Capacitate deplina de exercițiu,

–         Fără antecedente penale,

–         Cunoașterea limbii romane;

–         Capacitate de organizare;

–          Capacitate de analiza si sinteza , spirit de inițiativa, lucru in echipa;

–          Atitudine pro activa, flexibilitate si adaptabilitate;

–          Abilitați de comunicare scrisa si verbala;

–          Loialitate, integritate si comportament etic;

–          Orientare către atingerea obiectivelor stabilite si performanta.

 1. Condiții specifice:

–          Studii superioare in domeniul tehnic sau economic;

–          Vechime in munca de minim 3 ani;

–          Cunoașterea limbii engleze;

–          Cunoștințe in domeniul operării pe calculator – MS Office;

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:
 2. Înscrierea candidaților:

 – termenul limita de înscriere este data de 17.11.2017, ora 11.00;

 1. Desfășurarea concursului:
 2. Locul de desfășurare al celor doua probe (proba scrisa si interviul):

Calea Victoriei, nr. 118, etajul 1 (AGIR), sectorul 1, București.

 1. Proba scrisa, etapa eliminatorie, va avea loc in data de 20.11.2017, ora 09.30 rezultatele obținute sub forma admis/respinsvor fi comunicate participanților.

Candidații care au obținut ”admis” vor continua cu proba interviu.

Proba scrisa va consta in:

 • Verificarea cunoștințelor conform bibliografiei;
 • Verificarea cunoștințelor de limba engleza;
 • Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator – MS Office, proba practica.
 1. Interviul va avea loc in data de 22.11.2017, ora 09.30

Punctajul minim obligatoriu este de 7 puncte.

 1. Afișarea rezultatelor.

Rezultatele concursului vor fi afișate  pe site-ul ASTR in termen de trei zile lucrătoare de la data interviului.

 1. Contestațiile se pot depune la sediul din Calea Victoriei, nr. 118, sector 1, București, in cel mult trei zile lucrătoare de la data publicării rezultatului concursului. Rezultatul analizei contestațiilor va fi publicat pe site-ul ASTR, in doua zile lucrătoare de la data limita de depunere a contestațiilor.
 2. Documentele necesare înscrierii la concurs:

–          Cerere de înscriere la concurs, adresata Președintelui ASTR;

–          Act de identitate  (copie);

–          Curriculum Vitae – model european, semnat si datat;

–          Copiile diplomelor de studii, precum si alte diplome si acte relevante;

–          Carnet de munca (copie) si/sau adeverințe care atesta vechimea in munca;

–          Adeverința de la medicul de familie, care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata cu cel mult trei luni anterior derulării interviului;

–          Cazier judiciar in termen de valabilitate – original (sau declarație pe propria răspundere ca nu are cazier judiciar, urmând ca in cazul angajării, sa prezinte originalul;

Documentele depuse de candidați (copii) nu se restituie.

Relații suplimentare se pot obține la  numărul de telefon 0755.105.320.

 1. Bibliografie:

–          Legea nr. 230/2008 privind înființarea si funcționarea Academiei de Științe Tehnice din Romania;

–          HG nr. 620/2009 privind aprobarea statutului Academiei de Științe Tehnice din Romania

–          OG nr. 57/2002 actualizata, privind cercetarea științifica si dezvoltarea tehnologica;